धातुः राज्

In धृतराष्ट्रः the second पदम् is राष्ट्र. Its etymology from धातुः राज् is detailed as राज्- ष्ट्रन् in Apte’s Practical Sanskrit dictionary, as follows –

*

Coming to धातुः राज् –

(1) धातुपाठसूच्याम् –

राज् | भ्वा० सेट् उ० | राजृ दीप्तौ १. ९५६ ||

(2) बृहद्धातुरूपावल्याम् –

*
*

5* रराजतुः – फणां च सप्तानाम् – फणादीनां सप्तानां एत्वाभ्यासलोपौ वा स्तः |

*

1* अराजीत् – यदा लुङ् तदा सप्तमी विधा |

2* अराजीष्ट – एकादशो लुङ् |

(3) आपटे-महाभागस्य शब्दकोशे –

*
*

“राज्”-इति पुंल्लिङ्गि नाम –

*

अन्ये शब्दाः – राज् राजन् इति समानार्थिनौ शब्दौ | तथापि रूपाणि भिन्नानि |

राज्-राजन्-शब्दयोः बहवः सामासिकाः शब्दाः |

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Some words such as राजिलः seem irrelevant. But it has a derivation from राज् only.

-o-O-o