धातुमूलेन गीतायाः शब्दाभ्यासः – Section 7 यणादिधातवः धातुशब्दाश्च

Idea in naming this study as धातुमूलेन गीतायाः शब्दाभ्यासः is that etymology of most words can be identified with some धातु or the other. If one understands the धातु, from which a word is derived, import or meaning of the word itself will be understood as much better. That is how this study is धातुमूलेन गीतायाः शब्दाभ्यासः.

In his Critical Word Index of the Bhagavadgita राव-बहादुर प्रह्लाद दिवाणजी enlisted 3865 primary words. Since there are many compound words in this list of Primary words, this study is to identify धातु-s from which every word, stand-alone or component of a compound word, is derived. So this study will probe words in much larger number than 3865.

Among the 3865 primary words there are of course words like अथ, अतः, अद्य, for which I cannot identify any धातु. I have categorized them as अधातुशब्दाः. Maybe, some of the अधातुशब्दाः may have some धातु identifiable. Readers are requested to guide.

Out of 3865 words, I have studied, as of 13 September 2016, 404 words, with 75 अधातुशब्दाः therein. For the balance 329 words, I identified 148 धातु-s. Continuing this study further, number of धातु-s would be many, I would hence put up this study in sections as (1) अधातुशब्दाः (2) अजादिधातवः धातुशब्दाश्च (3) क्वादिधातवः धातुशब्दाश्च (4) चुट्वादिधातवः धातुशब्दाश्च (5) त्वादिधातवः धातुशब्दाश्च (6) प्वादिधातवः धातुशब्दाश्च (7) यणादिधातवः धातुशब्दाश्च (8) शलादिधातवः धातुशब्दाश्च.

This study is based on primarily three references (a) Critical Word Index of the Bhagavadgita राव-बहादुर प्रह्लाद दिवाणजी (b) as available at http://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_major_works/dhatupatha_index_svara.html?lang=hi (c) Apte’s online Sanskrit-English dictionary as available at http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/apte/

Here then Section (7) यणादिधातवः धातुशब्दाश्च

यज् । भ्वा० १ अनिट् उ० । य॒जँ॑ देवपूजासङ्गतिकरणदा॒नेषु॑ – अधियज्ञः 8’2, 8’4 अयज्ञस्य 4’31

यत् । भ्वा० १ सेट् आ० । यतीँ॒ प्रय॒त्ने  –

यम् । भ्वा० १ अनिट् प० । य॒मँ उपर॒मे – अयतिः 6’37 [यतिः = यम्-क्तिन्]

युज् । दि० ४ अनिट् आ० । यु॒जँ॒ समा॒धौ

युज् । रु० ७ अनिट् उ० । यु॒जिँ॑र् योगे॑

युज् । चु० १० (णिचि) सेट् उ० । युजँऽ [सं॒यम॑ने]

  • अनन्ययोगेन 13’10 अभ्यासयोगयुक्तेन 8’8 अभ्यासयोगेन 12’9 अयुक्तस्य 2’66+ अयुक्तः 5’12, 18’28 अयोगतः 5’6

रक्ष् । भ्वा० १ सेट् प० । रक्षँ पाल॑ने – अभिरक्षन्तु 1’11

रञ्ज् । भ्वा० अनिट् उ० । र॒ञ्जँ॑ रा॒गे १

रञ्ज् । दि० अनिट् उ० । र॒ञ्जँ॑ रा॒गे ४

अनुरज्यते 11’36 अरागद्वेषतः 18’23

रभ् । भ्वा० १ अनिट् आ० । र॒भँ॒ राभ॑स्ये – अनारम्भात् 3’4

रम् । भ्वा० १ अनिट् आ० । र॒मुँ॒ क्री॒डाया॑म् । र॒मँ॒ इति॒ माध॑वः – अन्तरारामः 5’24 अभिरतः 18’45 अरतिः 13’10

रिच् । रु० अनिट् उ० । रि॒चिँ॑र् वि॒रेच॑ने ७  – अतिरिच्यते 2’34

रिच् । चु० १० (णिचि) सेट् उ० । रिचँ वियोजनसम्पर्च॒नयोः॑  

रूप् । चु० १० (णिचि) सेट् उ० । रूपँ रूपक्रि॒याया॑म् – अचिन्त्यरूपम् 8’9 अनन्तरूप 11’38 अनन्तरूपम् 11’16

लस् । भ्वा० १ सेट् प० । लसँ [शब्दे॑] श्लेषणक्रीड॒नयोः (च)अलसः [न लसति व्याप्रियते, लस्-अच्] 18’28

लुप् । दि० ४ सेट् प० । लुपँ वि॒मोह॑ने (लुप्यति)

लुप् । तु० ६ अनिट् उ० । लु॒पॢँ॑ छेद॑ने (लुम्पति-ते, लुप्त)

  • अलोलुप्त्वम् 16’2 [लुप् freq. लोलुप्यते or लोलोप्ति]

लोक् । भ्वा० १ सेट् आ० । लोकृँ॒ दर्श॑ने  – अनवलोकयन् 6’13

वच् । अ० २ अनिट् प० । व॒चँ परि॒भाष॑णे – अनेकवक्त्रनयनम् 11’10 [वक्त्रम् = वक्ति अनेन वच्-करणे ष्ट्रन् Uṇ.4.177] अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् 11’16

वद् – अनहंवादी 18’26

वध् (धातुपाठे न ?) शब्दकोशे → 1 P. (वधति) To slay, kill – अवध्यः 2’30

वश् । अ० २ सेट् प० (वष्टि, उशित)। वशँ कान्तौ॑ 1 To wish, desire, long for – अवशम् 9’8 अवशः 3’5, 6’44, 8’19, 18’60

(1) विज् । जु० ३ अनिट् उ० । वि॒जिँ॑र् पृथग्भा॒वे (2) विज् । तु० ६ सेट् आ० । ओँविजीँ॒ भयचल॒नयोः॑ (3) विज् । रु० ७ सेट् प० । ओँविजीँ भयचल॒नयोः॑

  • अनुद्विग्नमनाः 2’56 अनुद्वेगकरम् 17’15 अम्बुवेगाः 11’28

(1) विद् अ० सेट् प० । विदँ ज्ञाने॑ २ (2) विद् । दि० अनिट् आ० । वि॒दँ॒ सत्ता॑याम् ४ (3) विद् । तु० सेट् उ० । विदॢँ॑ ला॒भे ६  (4) विद् । रु० अनिट् आ० । वि॒दँ॒ वि॒चार॑णे ७

  • अकृत्स्नविदः 3’29 अध्यात्मविद्या 10’32

(1) वृ । भ्वा १ उ (वरति-ते) । शब्दकोशे एव न तु धातुपाठे

(2) वृ । स्वा० ५ सेट् उ० (वृणोति-वृणुते) । वृञ् वर॑णे – अवरम् 2’49

(3) वृ । क्र्या० ९ सेट् आ० (वृणाति-वृणीते) । वृङ् सम्भ॑क्तौ

(4) वृ । चु० १० (णिचि) सेट् उ० (वारयति-ते)। वृञ् आ॒वर॑णे

  • अनावृत्तिम् 8’23, 8’26 अनेकवर्णम् 11’24 अपावृतम् 2’32 अपुनरावृत्तिम् 5’17 अभिप्रवृत्तः 4’20 अप्रवृत्तिः 14’13

(1) वृत् । भ्वा० १ सेट् आ० । वृतुँ॒ वर्त॑ने – अतिवर्तते 6’44, 14’21 अनुवर्तते 3’21 अनुवर्तन्ते 3’23, 4’11

(2) वृत् । दि० ४ सेट् आ० । वृतुँ॒ वर॑णे (वर्त॑ने) – अनावृत्तिम् 8’23, 8’26 अनेकवर्णम् 11’24 अपावृतम् 2’32 अपुनरावृत्तिम् 5’17

(3) वृत् । चु० १० (णिचि) सेट् उ० । वृतुँऽ [भा॒षार्थः॑] – अनुवर्तयति 3’16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s