धातुमूलेन गीतायाः शब्दाभ्यासः – Section 6 प्वादिधातवः धातुशब्दाश्च

Idea in naming this study as धातुमूलेन गीतायाः शब्दाभ्यासः is that etymology of most words can be identified with some धातु or the other. If one understands the धातु, from which a word is derived, import or meaning of the word itself will be understood as much better. That is how this study is धातुमूलेन गीतायाः शब्दाभ्यासः.

In his Critical Word Index of the Bhagavadgita राव-बहादुर प्रह्लाद दिवाणजी enlisted 3865 primary words. Since there are many compound words in this list of Primary words, this study is to identify धातु-s from which every word, stand-alone or component of a compound word, is derived. So this study will probe words in much larger number than 3865.

Among the 3865 primary words there are of course words like अथ, अतः, अद्य, for which I cannot identify any धातु. I have categorized them as अधातुशब्दाः. Maybe, some of the अधातुशब्दाः may have some धातु identifiable. Readers are requested to guide.

Out of 3865 words, I have studied, as of 13 September 2016, 404 words, with 75 अधातुशब्दाः therein. For the balance 329 words, I identified 148 धातु-s. Continuing this study further, number of धातु-s would be many, I would hence put up this study in sections as (1) अधातुशब्दाः (2) अजादिधातवः धातुशब्दाश्च (3) क्वादिधातवः धातुशब्दाश्च (4) चुट्वादिधातवः धातुशब्दाश्च (5) त्वादिधातवः धातुशब्दाश्च (6) प्वादिधातवः धातुशब्दाश्च (7) यणादिधातवः धातुशब्दाश्च (8) शलादिधातवः धातुशब्दाश्च.

This study is based on primarily three references (a) Critical Word Index of the Bhagavadgita राव-बहादुर प्रह्लाद दिवाणजी (b) as available at http://sanskritdocuments.org/doc_z_misc_major_works/dhatupatha_index_svara.html?lang=hi (c) Apte’s online Sanskrit-English dictionary as available at http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/apte/

Here then Section (6) प्वादिधातवः धातुशब्दाश्च

पद् । दि० ४ अनिट् आ० । प॒दँ॒ गतौ॑ – अनुप्रपन्नाः 9’21

पल् । भ्वा० १ सेट् प० । पलँ गतौ॑ – अपलायनम् 18’43

पा । भ्वा० १ अनिट् प० । पा॒ पाने॑ पा । अ० २ अनिट् प० । पा॒ रक्ष॑णे – अपात्रेभ्यः 17’22 [पात्रम् = पाति रक्षत्याधेयं, पिबत्यनेन वा पा-ष्ट्रन्] अवनिपालसङ्घैः 11’26

पिश् । तु० ६ सेट् प० । पिशँ अवय॒वे । अ॒यं दीपनायामपि – अपैशुनम् 16’2

प्री 4 आ प्री॒ङ् प्रीतौ॑ (प्रीण॑ने) – अप्रियम् 5’20 अफलप्रेप्सुना 18’23

फल् । भ्वा० 1 सेट् प० । फलँ निष्प॑त्तौ । ञिफलाँ वि॒शर॑णे – अफलप्रेप्सुना 18’23 अफलाकाङ्क्षिभिः 17’11, 17’17

बन्ध् । क्र्या० ९ अनिट् प० । ब॒न्धँ बन्ध॑ने – अनुबन्धम् 18’25 अनुबन्धे 18’39

बाध् । भ्वा० १ सेट् आ० । बाधृँ॒ लोड॑ने (वि॒लोड॑ने) [लोडनम् Disturbing, agitating, shaking about.] अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् 11’16 [बाहुः = बाध् कु धस्य हः]

बुध् । भ्वा० १ सेट् उ० । बुधँ अव॒गम॑ने । बुधिँ॑र् बोध॑ने ।

बुध् । दि० ४ अनिट् आ० । बु॒धँ॒ अव॒गम॑ने

  • अकृतबुद्धित्वात् 18’16 अबुद्धयः 7’24 अल्पबुद्धयः 16;9

ब्रू 2 उ ब्रूञ् व्य॑क्तायां वा॒चि – अब्रवीत् 1’2, 1’28, 4’1

भज् । भ्वा० १ अनिट् उ० । भ॒जँ॑ से॒वाया॑म् – अन्यदेवताभक्ताः 9’23 अभक्ताय 18’67

भाज् । चु० १० (णिचि) सेट् उ० । भाजँ पृथक्क॒र्मणि॑ – अनन्यभाक् 9’30

भाष् 1 आ व्यक्तायां वाचि – अभाषत 11’14

भी 3 प ञिभी॒ भ॒ये – अभयम् 10’4, 16’1

भू । भ्वा० १ सेट् प० । भू सत्ता॑याम् – अक्षरसमुद्भवम् 3’15 अज्ञानसम्भूतम् 4’42 अत्यद्भुतम् 18’77 अद्भुतम् 11’20, 18’74, 18’76 अधर्माभिभवात् 1’41 अधिभूतम् 8’1, 8’4 अनेकाद्भुतदर्शनम् 11’10 अपरस्परसम्भूतम् 16’8 अन्नसंभवः 3’14 अप्रतिमप्रभावः 11’43 अभवत् 1’13 अभविता 2’20 अभावयतः 2’66 अभावः 2’16, 10’4 अभिभवति 1’40 अभिभूय 14’10 अमृतोद्भवम् 10’27

भृ । भ्वा० १ अनिट् उ० । भृ॒ञ् भर॑णे

भृ । जु० ३ अनिट् उ० । डुभृ॒ञ् धारणपोष॒णयोः॑

  • अनेकदिव्याभरणम् 11’10

भ्रम् । भ्वा० १ सेट् प० । भ्रमुँ चल॑ने

भ्रम् । दि० ४ सेट् प० । भ्रमुँ अन॑वस्थाने

  • अनेकचित्तविभ्रान्ताः 16’16

मन् । दि० अनिट् आ० । म॒नँ॒ ज्ञाने॑ ४

मन् । त० सेट् आ० । मनुँ॒ अव॒बोध॑ने ८ [दृश्यताम् मान् । चु० सेट् आ० । मनँ॒ [स्त॒म्भे] इत्येके॑ १०]

मन् । चु० सेट् आ० । मानँ॒ स्त॒म्भे १०

  • अनन्यमनसः 9’13 अनुद्विग्नमनाः 2’56 अनुमन्ता 13’22

मल् 1 आ धारणे – अमलान् 14’14

मा । अ० अनिट् प० । मा॒ माने॑ २

मा । जु० अनिट् आ० । मा॒ङ् माने॒ शब्दे॑ च ३

मा । दि० अनिट् आ० । मा॒ङ् माने॑ ४

  • अपरिमेयाम् 16’11 अप्रतिमप्रभावः 11’43 अप्रमेयस्य 2’18 अप्रमेयम् 11’17, 11’42 अमृतोपमम् 18’37, 18’38

मान् । भ्वा० १ सेट् आ० । मानँ॒ पू॒जाया॑म् – अभिमानः 16’4 अमानित्वम् 13’7

मान् । चु० १० सेट् आ० । मनँ॒ [स्त॒म्भे] इत्येके॑

मि स्वा० ५  अनिट् उ० । डु॒मि॒ञ् प्र॒क्षेप॑ने – अपरिमेयाम् 16’11 अमितविक्रमः 11’40 अमृतोपमम् 18’37, 18’38

मी । दि० ४ अनिट् आ० । (ओँ)मी॒ङ् हिं॒साया॑म्

मी । क्र्या० ९ अनिट् उ० । मी॒ञ् हिं॒साया॑म् (बन्ध॑ने) (माने॑)

मी । चु० १० (णिचि) सेट् उ० । मी गतौ॑

  • अनामयम् 2’51, 14’6 [आमयः = आ-मी करणे अच्; Tv.; said to be fr. अम् also the word may also be derived as आमेन अय्यते इति आमयः]  

मुह् । दि० ४ अनिट् वेट् (७.२.४५ । रधा॑दि०) प० । मुहँ वैचि॑त्त्ये – अज्ञानविमोहिताः 16’15 अज्ञानसंमोहः 18’72 अमूढाः 15’5

मृ । तु० ६ अनिट् आ० । मृ॒ङ् प्राणत्या॒गे – अमृतत्त्वाय 2’15 अमृतस्य 14’27 अमृतम् 9’19, 10’18, 13’12, 14’20 अमृतोद्भवम् 10’27 अमृतोपमम् 18’37, 18’38

मेध् । भ्वा० १ सेट् उ० । मेधृँ॑ [मेधाहिंस॒नयोः॑] इत्य॒न्ये । मेधृँ॑ सङ्ग॒मे च॑ – अमेध्यम् 17’10 अल्पमेधसाम् 7’23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s