धातुः भन्द्

Second line of श्लोकः १-६ begins with the word सौभद्रः Its etymology is सुभद्रायाः अयं सौभद्रः (son of सुभद्रा is सौभद्र). So सौभद्र’s mother is सुभद्रा. The name सुभद्रा is itself detailed in Apte’s dictionary as a compound सु + भद्रा.

The two components सु and भद्रा would be deciphered as सुतरां भद्रा इति सुभद्रा (कर्मधारयः), meaning one with excellent disposition. The second component भद्रा is feminine of the adjective भद्र.

Etymology of भद्र is detailed in Apte’s dictionary as

  1. भन्द्-रक् नि. नलोपः उणादि २-२८

  2. Actually सूत्रं उणादि २-२९ directly contains the word भद्र.

    *

So धातु to be studied is भन्द्

(अ) आपटे-महाभागस्य शब्दकोशे

*

(आ) धातुपाठसूच्याम्

भन्द् | भ्वा० सेट् आ० | भदि कल्याणे सुखे च १. १२

Here 10 U is not listed.

(इ) बृहद्धातुरूपावल्याम्

(१) तत्र धातुकोशे –

भदि (भन्द्) = कल्याणे सुखे च [१०] १ | अक. | सेट् | आ. | भन्दते |

(२) धातुरूपावल्याम् –

Not detailed,

(ई) लकारेषु – Not detailed

(उ) कृदन्ताः – Not detailed

शुभं भवतु |

-o-O-o-